Cơ cấu và mục tiêu bền vững

Để đáp ứng xu thế quan tâm cao độ của thị trường toàn cầu đối với ESG, BES nỗ lực tích hợp các chiến lược hoạt động kinh doanh với phát triển bền vững, lấy quản lý rủi ro và xử lý khủng hoảng phù hợp làm mục tiêu cao nhất, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng ổn định và thể hiện sức ảnh hưởng tích cực của ESG trong mọi khía cạnh. Năm 2022 thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững, đặt ra 3 chủ chốt phát triển bền vững, đó là (1) người thực thi nền kinh tế xanh; (2) công dân doanh nghiệp cùng chung sức vì lợi ích xã hội; (3) chủ thuê cùng phát triển với nhân viên, và theo đó đặt ra các mục tiêu quản trị, môi trường và xã hội tương ứng, đồng thời triển khai các phương án hành động, cùng kết hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals, SDGs) của Liên hợp quốc.
Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm xây dựng công trình công cộng tại Đài Loan cũng như các nước trên thế giới trong một thời gian dài, toàn thể nhân viên có tinh thần tự giác và không ngừng học hỏi để nâng cao tư duy mới về xây dựng sáng tạo, đồng thời đưa tầm nhìn quốc tế hòa nhập vào quy hoạch và thiết kế. Trong mỗi một quy trình xây dựng, chúng tôi tuân thủ chất lượng xây dựng chính xác một cách nghiêm ngặt và tinh tế, đồng thời sử dụng phương pháp quản lý xây dựng hệ thống hóa trí tuệ công nghệ, hy vọng rằng mỗi một dự án xây dựng đều có thể hòa nhập vào môi trường tổng thể của cả khu vực.

Cơ cấu quản trị ESG

Cơ cấu và mục tiêu bền vững

Để đáp ứng xu thế quan tâm cao độ của thị trường toàn cầu đối với ESG, BES nỗ lực tích hợp các chiến lược hoạt động kinh doanh với phát triển bền vững, lấy quản lý rủi ro và xử lý khủng hoảng phù hợp làm mục tiêu cao nhất, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng ổn định và thể hiện sức ảnh hưởng tích cực của ESG trong mọi khía cạnh. Năm 2022 thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững, đặt ra 3 chủ chốt phát triển bền vững, đó là (1) người thực thi nền kinh tế xanh; (2) công dân doanh nghiệp cùng chung sức vì lợi ích xã hội; (3) chủ thuê cùng phát triển với nhân viên, và theo đó đặt ra các mục tiêu quản trị, môi trường và xã hội tương ứng, đồng thời triển khai các phương án hành động, cùng kết hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals, SDGs) của Liên hợp quốc.
Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm xây dựng công trình công cộng tại Đài Loan cũng như các nước trên thế giới trong một thời gian dài, toàn thể nhân viên có tinh thần tự giác và không ngừng học hỏi để nâng cao tư duy mới về xây dựng sáng tạo, đồng thời đưa tầm nhìn quốc tế hòa nhập vào quy hoạch và thiết kế. Trong mỗi một quy trình xây dựng, chúng tôi tuân thủ chất lượng xây dựng chính xác một cách nghiêm ngặt và tinh tế, đồng thời sử dụng phương pháp quản lý xây dựng hệ thống hóa trí tuệ công nghệ, hy vọng rằng mỗi một dự án xây dựng đều có thể hòa nhập vào môi trường tổng thể của cả khu vực.

Cơ cấu quản trị ESG