Lợi ích nhân viên

Lợi ích nhân viên

 • Bảo vệ quyền lợi nhân viên

  Bảo vệ quyền lợi nhân viên

  Công ty thiết lập “Bộ luật Công đoàn BES” và “Luật Thực hiện Công đoàn BES” theo Đạo luật Liên đoàn Lao động và Quy tắc Thực thi của Đạo luật Liên đoàn Lao động. Sau đó, nhân viên BES sẽ bầu chọn các đại diện công đoàn theo Quy tắc Tổ chức Hội nghị Công đoàn BES; các đại diện này sau đó sẽ bầu chọn các giám đốc, quyền giám đốc, giám sát và quyền giám sát theo "Hướng dẫn bầu chọn giám đốc và giám sát của Công đoàn BES"; công đoàn sẽ thường xuyên tổ chức cuộc họp ban giám đốc và phiên hội nghị (có sự tham gia của thủ trưởng đơn vị hoạt động liên quan) để liên lạc và phối hợp giữa các bộ phận và cùng nhau bảo vệ quyền và lợi ích của nhân viên.

 • An toàn lao động

  An toàn lao động

  Để ngăn chặn nhân viên khỏi bị thương hoặc tử vong trong quá trình làm việc, BES đã thiết lập và công bố các quy định bao gồm "Chính sách bảo vệ an toàn, sức khỏe và môi trường", "Hướng dẫn quản lý bảo vệ an toàn, sức khỏe và môi trường", "Hướng dẫn tập huấn về an toàn và sức khỏe công nghiệp", "Phòng ngừa thiên tai", "Hướng dẫn kiểm tra sức khỏe và thể chất nhân viên" và "Hướng dẫn quản lý bảo vệ an toàn" trong trang quy định trên trang web BES; BES cũng có tổ chức chương trình thăng chức, bài giảng và kiểm tra.

 • Ban phúc lợi nhân viên

  Ban phúc lợi nhân viên

  Thành lập "Ban phúc lợi nhân viên BES" cùng với "Bộ luật quyên góp BES của ban phúc lợi nhân viên", "Luật hoạt động BES của ban phúc lợi nhân viên", "Ban phúc lợi nhân viên khuyến khích biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường, thu gom và phân loại phế liệu xây dựng", "Hướng dẫn trao học bổng BES của ban phúc lợi nhân viên" và "Hướng dẫn xúc tiến chương trình giải trí nhân viên BES của ban phúc lợi nhân viên" theo "Hướng dẫn phúc lợi nhân viên" để tiến hành các biện pháp phúc lợi và giải trí cá nhân của ban, ví dụ: các ưu đãi phúc lợi cho nhân viên tại Lễ hội Mùa xuân, Lễ hội Thuyền rồng và Tết Trung thu mỗi năm.

 • Hệ thống hưu trí

  Hệ thống hưu trí

  BES đã thiết lập "Quy định tổ chức ủy ban giám sát quỹ dự trữ hưu trí của người lao động" và "Lương hưu nhân viên, thanh toán cứu trợ và hướng dẫn sa thải" theo Bộ luật Tiêu chuẩn Lao động và Quy định Phân bổ và Quản lý Quỹ Dự trữ Hưu trí của Người lao động; "Ủy ban giám sát quỹ dự trữ hưu trí của người lao động" được thành lập nhằm giám sát việc cung cấp và quản lý quỹ dự phòng hưu trí cũng như nhằm thực hiện các hoạt động liên quan đến lương hưu, thanh toán cứu trợ và sa thải.
  Kế hoạch phúc lợi hưu trí:
  Công ty chúng tôi tuân theo "Đạo luật tiêu chuẩn lao động" và "Quy định phân bổ và quản lý quỹ dự trữ lương hưu lao động", thành lập “Ban giám sát quỹ dự trữ hưu trí lao động" để giám sát việc phân bổ và quản lý quỹ hưu trí cũng như xử lý hợp pháp việc nghỉ hưu, thôi việc, và vấn đề lương hưu cho đồng nghiệp.