Tích hợp Doanh nghiệp   Phát triển tại nước ngoài

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering hoạt động trong các lĩnh vực gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc bất động sản, phát triển Khu công nghiệp, và tích hợp với doanh nghiệp liên kết - Tập đoàn Core Pacific, nhiều lần tham gia các dự án xây dựng Công trình hạ tầng quan trọng của Chính phủ, tự xây dựng chung cư, cải tạo nhà cũ và phát triển tòa nhà thương mại, đồng thời phát huy sở trường tại nước ngoài, dựa vào kỹ thuật chuyên môn hỗ trợ phát triển và xây dựng đô thị mới, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Hạng mục kinh doanh

Tích hợp Doanh nghiệp   Phát triển tại nước ngoài

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering hoạt động trong các lĩnh vực gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc bất động sản, phát triển Khu công nghiệp, và tích hợp với doanh nghiệp liên kết - Tập đoàn Core Pacific, nhiều lần tham gia các dự án xây dựng Công trình hạ tầng quan trọng của Chính phủ, tự xây dựng chung cư, cải tạo nhà cũ và phát triển tòa nhà thương mại, đồng thời phát huy sở trường tại nước ngoài, dựa vào kỹ thuật chuyên môn hỗ trợ phát triển và xây dựng đô thị mới, mang lại lợi ích cho cả hai bên

Hạng mục kinh doanh