Tập đoàn Core Pacific

Nhóm kinh doanh công nghệ sinh học năng lượng hóa dầu 

Nhóm kinh doanh xây dựng khai thác đất đai

Nhóm kinh doanh dịch vụ tài sản tài chính 

Nhóm kinh doanh vui chơi giải trí, sáng tạo văn hóa 

Tập đoàn Core Pacific

Nhóm kinh doanh công nghệ sinh học năng lượng hóa dầu 

Nhóm kinh doanh xây dựng khai thác đất đai

Nhóm kinh doanh dịch vụ tài sản tài chính 

Nhóm kinh doanh vui chơi giải trí, sáng tạo văn hóa