Môi trường ổn định, an tâm, an toàn-“dĩ nhân vi bản” (lấy con người làm gốc)

Công ty chúng tôi là một Công ty xây dựng tổng hợp, trong môi trường kinh doanh phức tạp và đầy những thay đổi, cần tạo ra một môi trường bền vững, làm tròn trách nhiệm xã hội; giữ vững mục đích tốt đẹp lương thiện ban đầu đối với an toàn thi công, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường, bằng việc toàn thể nhân viên tham gia cố gắng không ngừng theo nguyên tắc an toàn và đổi mới ngành nghề, để duy trì môi trường sinh thái, nghiên cứu và phát triển công nghệ phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro trong quy hoạch thi công và thực hiện xây dựng, đề cao nhận thức về mối nguy hiểm, lập chế độ trao đổi hiệu quả; lấy con người làm gốc, hỗ trợ tất cả các lao động đã tham gia có được môi trường 03 an toàn “ổn định việc làm, yên tâm về nơi làm việc, an toàn lao động”.

Sau khi chính sách môi trường chất lượng an toàn, sức khỏe của Công ty chúng tôi được Chủ tịch ký duyệt, sẽ thông báo cho toàn Công ty thực hiện nghiêm túc.
Nguyên tắc quản lý an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường như sau:

Văn bản chính sách của Công ty chúng tôi

Công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng

Để kiểm soát một cách có hệ thống về vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng, Công ty HHCP Công trình BES đã đạt được các chứng nhận về hệ thống quản lý có liên quan theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế của Chính phủ, nhằm tăng cường, thúc đẩy và tiếp tục cải thiện các công tác an toàn ngành nghề, bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng.

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chứng nhận (nhấp vào siêu liên kết để xem)

ISO 450012018 Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh nghề nghiệp

CNS 450012018 Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh nghề nghiệp

ISO 140012015 Hệ thống quản lý môi trường

ISO 90012015 Hệ thống quản lý chất lượng

Cùng với các Nhà cung cấp thúc đẩy chế độ vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường

Xem cách chúng tôi cùng với các Nhà cung cấp thúc đẩy như thế nào

Các Nhà cung cấp được đánh giá chất lượng sẽ được hưởng ưu đãi

Để xác nhận tiến độ, chế độ vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường của Nhà cung cấp phù hợp với các quy định của Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering, Công ty chúng tôi đã đặc biệt thiết lập “Những điểm chính trong công tác đánh giá cho điểm Nhà sản xuất”. Các Nhà cung cấp được đánh giá chất lượng, sẽ được hưởng ưu đãi giảm tiền đặt cọc và tiền bảo lãnh thực hiện Hợp đồng; các Nhà cung cấp bị đánh giá không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị liệt kê vào danh sách các Nhà cung cấp bị từ chối qua lại.

Hội nghị đánh giá cho điểm các Nhà sản xuất hàng năm do Tổng Giám đốc chủ trì, kết quả đánh giá cho điểm các Nhà sản xuất trong 2 năm gần đây như sau:

Quý năm

Nhà cung cấp chất lượn

Nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn

Nhà cung cấp không đạt tiêu chuẩn

Tổng cộng

109 154 186 5 345
110 163 256 6 425

 

Môi trường ổn định, an tâm, an toàn-“dĩ nhân vi bản” (lấy con người làm gốc)

Công ty chúng tôi là một Công ty xây dựng tổng hợp, trong môi trường kinh doanh phức tạp và đầy những thay đổi, cần tạo ra một môi trường bền vững, làm tròn trách nhiệm xã hội; giữ vững mục đích tốt đẹp lương thiện ban đầu đối với an toàn thi công, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường, bằng việc toàn thể nhân viên tham gia cố gắng không ngừng theo nguyên tắc an toàn và đổi mới ngành nghề, để duy trì môi trường sinh thái, nghiên cứu và phát triển công nghệ phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro trong quy hoạch thi công và thực hiện xây dựng, đề cao nhận thức về mối nguy hiểm, lập chế độ trao đổi hiệu quả; lấy con người làm gốc, hỗ trợ tất cả các lao động đã tham gia có được môi trường 03 an toàn “ổn định việc làm, yên tâm về nơi làm việc, an toàn lao động”.

Sau khi chính sách môi trường chất lượng an toàn, sức khỏe của Công ty chúng tôi được Chủ tịch ký duyệt, sẽ thông báo cho toàn Công ty thực hiện nghiêm túc.
Nguyên tắc quản lý an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường như sau:

Văn bản chính sách của Công ty chúng tôi

Công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng

Để kiểm soát một cách có hệ thống về vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering đã đạt được các chứng nhận về hệ thống quản lý có liên quan theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế của Chính phủ, nhằm tăng cường, thúc đẩy và tiếp tục cải thiện các công tác an toàn ngành nghề, bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng.

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chứng nhận (nhấp vào siêu liên kết để xem)

ISO 450012018 Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh nghề nghiệp

CNS 450012018 Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh nghề nghiệp

ISO 140012015 Hệ thống quản lý môi trường

ISO 90012015 Hệ thống quản lý chất lượng

Cùng với các Nhà cung cấp thúc đẩy chế độ vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường

Xem cách chúng tôi cùng với các Nhà cung cấp thúc đẩy như thế nào

Các Nhà cung cấp được đánh giá chất lượng sẽ được hưởng ưu đãi

Để xác nhận tiến độ, chế độ vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường của Nhà cung cấp phù hợp với các quy định của Công ty HHCP Công trình BES, Công ty chúng tôi đã đặc biệt thiết lập “Những điểm chính trong công tác đánh giá cho điểm Nhà sản xuất”. Các Nhà cung cấp được đánh giá chất lượng, sẽ được hưởng ưu đãi giảm tiền đặt cọc và tiền bảo lãnh thực hiện Hợp đồng; các Nhà cung cấp bị đánh giá không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị liệt kê vào danh sách các Nhà cung cấp bị từ chối qua lại.

Hội nghị đánh giá cho điểm các Nhà sản xuất hàng năm do Tổng Giám đốc chủ trì, kết quả đánh giá cho điểm các Nhà sản xuất trong 2 năm gần đây như sau:

Quý năm

Nhà cung cấp chất lượn

Nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn

Nhà cung cấp không đạt tiêu chuẩn

Tổng cộng

109 154 186 5 345
110 163 256 6 425