Môi trường ổn định, an tâm, an toàn-“dĩ nhân vi bản” (lấy con người làm gốc)

Công ty chúng tôi là một Công ty xây dựng tổng hợp, trong môi trường kinh doanh phức tạp và đầy những thay đổi, cần tạo ra một môi trường bền vững, làm tròn trách nhiệm xã hội; giữ vững mục đích tốt đẹp lương thiện ban đầu đối với an toàn thi công, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường, bằng việc toàn thể nhân viên tham gia cố gắng không ngừng theo nguyên tắc an toàn và đổi mới ngành nghề, để duy trì môi trường sinh thái, nghiên cứu và phát triển công nghệ phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro trong quy hoạch thi công và thực hiện xây dựng, đề cao nhận thức về mối nguy hiểm, lập chế độ trao đổi hiệu quả; lấy con người làm gốc, hỗ trợ tất cả các lao động đã tham gia có được môi trường 03 an toàn “ổn định việc làm, yên tâm về nơi làm việc, an toàn lao động”.

Sau khi chính sách môi trường chất lượng an toàn, sức khỏe của Công ty chúng tôi được Chủ tịch ký duyệt, sẽ thông báo cho toàn Công ty thực hiện nghiêm túc.
Nguyên tắc quản lý an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường như sau:

Văn bản chính sách của Công ty chúng tôi

Công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng

Văn phòng Quản lý ATVSLĐ tiến hành kiểm tra tại từng công trường, tần suất kiểm tra: 20 lần kiểm tra tại chỗ/tháng, 20 lần kiểm tra trực tuyến/tháng và 3 lần kiểm tra liên tịch/tháng. Ngoài ra, các quản lý do công ty chỉ định cũng thỉnh thoảng tiến hành kiểm tra các công trường xây dựng. Kết quả kiểm tra, kiểm toán được điền vào hệ thống quản lý vận hành của công ty và tự động liên kết với biểu mẫu điện tử. Vụ việc chỉ có thể kết thúc sau khi văn phòng công trình công cộng được kiểm toán đã hoàn thành cải tiến và đã được xác nhận của Văn phòng Quản lý An toàn và Sức khỏe Lao động.

*Số liệu thống kê liên quan đến an toàn lao động trong những năm gần đây:

năm

2021

2022

Số vụ tai nạn chết người

0

0

Số vụ tai nạn lao động

2

0

những ngày vô định

184

0

Tổng số giờ làm việc (BES)

1.731.496

1.618.706

Tổng số giờ làm việc (bên thứ ba)

2.981.219

1.849.492

Tổng số giờ làm việc (BES + bên thứ ba)

4.712.715

3.468.198

Tỷ lệ mắc BES (tần số chấn thương làm mất khả năng lao động FR)

1,15 0,00

Tỷ lệ chấn thương nghiêm trọng BES (vô hiệu hóa tỷ lệ mức độ nghiêm trọng của chấn thương SR)

106 0

Chỉ số Thiệt hại BES (FSI)

0,34 0,00

Chiến lược, phương pháp và mục tiêu quản lý khí nhà kính:

1. Xây dựng các quy trình quản lý kiểm kê khí nhà kính và xác minh nội bộ khí nhà kính và các quy trình vận hành xem xét
quản lý theo tiêu chuẩn kiểm kê.
2. Tổng Giám đốc ký bản kê khai kiểm kê khí nhà kính và giảm nhẹ tự nguyện, bổ nhiệm Trưởng đoàn thực hiện kiểm kê khí
nhà kính.
3. Thành lập đội thực hiện kiểm kê khí nhà kính để tiến hành các hoạt động kiểm kê liên ngành.
4. Tiến hành xác minh nội bộ dựa trên việc kiểm kê, báo cáo và thủ tục khí nhà kính cũng như khắc phục những thiếu sót.
5. Tiến hành xác minh bên ngoài và nhận được tuyên bố đảm bảo hợp lý.
6. Triệu tập Ủy ban Đánh giá Quản lý để xem xét các chiến lược cải tiến đối với những thiếu sót trong kiểm kê khí nhà kính và
gửi kết quả kiểm kê lên Ủy ban ESG để xây dựng các chiến lược giảm thiểu carbon.

*Số liệu thống kê về lượng và cường độ phát thải khí nhà kính:

năm

2021

2022

Phát thải khí nhà kính trực tiếp (tấn CO2e)

754,763

1104,1034

Phát thải khí nhà kính gián tiếp về năng lượng (tấn CO2e)

3643,9018

4164,0083

Phát thải khí nhà kính gián tiếp khác (tấn CO2e)

Xác định và loại trừ ý nghĩa

Xác định và loại trừ ý nghĩa

Tổng lượng phát thải khí nhà kính (tấn CO2e)

4398,665

5268,112

Cường độ phát thải khí nhà kính (tấn CO2e/triệu doanh thu)

0,2780

0,3795

Ranh giới dữ liệu:

công ty mẹ

công ty mẹ

Có nhận được xác minh hay không

Có (trụ sở chính)

Có (toàn công ty)

110 Tuyên bố kiểm tra khí nhà kính hàng năm

111 Tuyên bố kiểm tra khí nhà kính hàng năm

* Thống kê nước và chất thải:

năm

2021

2022

Lượng nước tiêu thụ (tấn)

287802

106228

Cường độ nước (tấn/triệu doanh thu)

18,1880

7,6514

Tổng trọng lượng chất thải thông thường (tấn)

2046,080

34943,45

Tổng trọng lượng chất thải nguy hại (tấn)

734,640

8,005

Cường độ chất thải (tấn/triệu doanh thu)

0,2003

2,5175

Để kiểm soát một cách có hệ thống về vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng, Công ty HHCP Công trình BES đã đạt được các chứng nhận về hệ thống quản lý có liên quan theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế của Chính phủ, nhằm tăng cường, thúc đẩy và tiếp tục cải thiện các công tác an toàn ngành nghề, bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng.

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chứng nhận (nhấp vào siêu liên kết để xem)

ISO 450012018 Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh nghề nghiệp

CNS 450012018 Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh nghề nghiệp

ISO 140012015 Hệ thống quản lý môi trường

ISO 90012015 Hệ thống quản lý chất lượng

Cùng với các Nhà cung cấp thúc đẩy chế độ vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường

Xem cách chúng tôi cùng với các Nhà cung cấp thúc đẩy như thế nào

Các Nhà cung cấp được đánh giá chất lượng sẽ được hưởng ưu đãi

Để xác nhận tiến độ, chế độ vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường của Nhà cung cấp phù hợp với các quy định của Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering, Công ty chúng tôi đã đặc biệt thiết lập “Những điểm chính trong công tác đánh giá cho điểm Nhà sản xuất”. Các Nhà cung cấp được đánh giá chất lượng, sẽ được hưởng ưu đãi giảm tiền đặt cọc và tiền bảo lãnh thực hiện Hợp đồng; các Nhà cung cấp bị đánh giá không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị liệt kê vào danh sách các Nhà cung cấp bị từ chối qua lại.

Hội nghị đánh giá cho điểm các Nhà sản xuất hàng năm do Tổng Giám đốc chủ trì, kết quả đánh giá cho điểm các Nhà sản xuất trong 2 năm gần đây như sau:

Quý năm

Nhà cung cấp chất lượn

Nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn

Nhà cung cấp không đạt tiêu chuẩn

Tổng cộng

111

98

299

2

399

112

72

302

6

380

 

Môi trường ổn định, an tâm, an toàn-“dĩ nhân vi bản” (lấy con người làm gốc)

Công ty chúng tôi là một Công ty xây dựng tổng hợp, trong môi trường kinh doanh phức tạp và đầy những thay đổi, cần tạo ra một môi trường bền vững, làm tròn trách nhiệm xã hội; giữ vững mục đích tốt đẹp lương thiện ban đầu đối với an toàn thi công, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường, bằng việc toàn thể nhân viên tham gia cố gắng không ngừng theo nguyên tắc an toàn và đổi mới ngành nghề, để duy trì môi trường sinh thái, nghiên cứu và phát triển công nghệ phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro trong quy hoạch thi công và thực hiện xây dựng, đề cao nhận thức về mối nguy hiểm, lập chế độ trao đổi hiệu quả; lấy con người làm gốc, hỗ trợ tất cả các lao động đã tham gia có được môi trường 03 an toàn “ổn định việc làm, yên tâm về nơi làm việc, an toàn lao động”.

Sau khi chính sách môi trường chất lượng an toàn, sức khỏe của Công ty chúng tôi được Chủ tịch ký duyệt, sẽ thông báo cho toàn Công ty thực hiện nghiêm túc.
Nguyên tắc quản lý an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường như sau:

Văn bản chính sách của Công ty chúng tôi

Công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng

Văn phòng Quản lý ATVSLĐ tiến hành kiểm tra tại từng công trường, tần suất kiểm tra: 20 lần kiểm tra tại chỗ/tháng, 20 lần kiểm tra trực tuyến/tháng và 3 lần kiểm tra liên tịch/tháng. Ngoài ra, các quản lý do công ty chỉ định cũng thỉnh thoảng tiến hành kiểm tra các công trường xây dựng. Kết quả kiểm tra, kiểm toán được điền vào hệ thống quản lý vận hành của công ty và tự động liên kết với biểu mẫu điện tử. Vụ việc chỉ có thể kết thúc sau khi văn phòng công trình công cộng được kiểm toán đã hoàn thành cải tiến và đã được xác nhận của Văn phòng Quản lý An toàn và Sức khỏe Lao động.

*Số liệu thống kê liên quan đến an toàn lao động trong những năm gần đây:

năm

2021

2022

Số vụ tai nạn chết người

0

0

Số vụ tai nạn lao động

2

0

những ngày vô định

184

0

Tổng số giờ làm việc (BES)

1.731.496

1.618.706

Tổng số giờ làm việc (bên thứ ba)

2.981.219

1.849.492

Tổng số giờ làm việc (BES + bên thứ ba)

4.712.715

3.468.198

Tỷ lệ mắc BES (tần số chấn thương làm mất khả năng lao động FR)

1,15 0,00

Tỷ lệ chấn thương nghiêm trọng BES (vô hiệu hóa tỷ lệ mức độ nghiêm trọng của chấn thương SR)

106 0

Chỉ số Thiệt hại BES (FSI)

0,34 0,00

Chiến lược, phương pháp và mục tiêu quản lý khí nhà kính:

1. Xây dựng các quy trình quản lý kiểm kê khí nhà kính và xác minh nội bộ khí nhà kính và các quy trình vận hành xem xét
quản lý theo tiêu chuẩn kiểm kê.
2. Tổng Giám đốc ký bản kê khai kiểm kê khí nhà kính và giảm nhẹ tự nguyện, bổ nhiệm Trưởng đoàn thực hiện kiểm kê khí
nhà kính.
3. Thành lập đội thực hiện kiểm kê khí nhà kính để tiến hành các hoạt động kiểm kê liên ngành.
4. Tiến hành xác minh nội bộ dựa trên việc kiểm kê, báo cáo và thủ tục khí nhà kính cũng như khắc phục những thiếu sót.
5. Tiến hành xác minh bên ngoài và nhận được tuyên bố đảm bảo hợp lý.
6. Triệu tập Ủy ban Đánh giá Quản lý để xem xét các chiến lược cải tiến đối với những thiếu sót trong kiểm kê khí nhà kính và
gửi kết quả kiểm kê lên Ủy ban ESG để xây dựng các chiến lược giảm thiểu carbon.

*Số liệu thống kê về lượng và cường độ phát thải khí nhà kính:

năm

2021

2022

Phát thải khí nhà kính trực tiếp (tấn CO2e)

754,763

1104,1034

Phát thải khí nhà kính gián tiếp về năng lượng (tấn CO2e)

3643,9018

4164,0083

Phát thải khí nhà kính gián tiếp khác (tấn CO2e)

Xác định và loại trừ ý nghĩa

Xác định và loại trừ ý nghĩa

Tổng lượng phát thải khí nhà kính (tấn CO2e)

4398,665

5268,112

Cường độ phát thải khí nhà kính (tấn CO2e/triệu doanh thu)

0,2780

0,3795

Ranh giới dữ liệu:

công ty mẹ

công ty mẹ

Có nhận được xác minh hay không

Có (trụ sở chính)

Có (toàn công ty)

110 Tuyên bố kiểm tra khí nhà kính hàng năm

111 Tuyên bố kiểm tra khí nhà kính hàng năm

* Thống kê nước và chất thải:

năm

2021

2022

Lượng nước tiêu thụ (tấn)

287802

106228

Cường độ nước (tấn/triệu doanh thu)

18,1880

7,6514

Tổng trọng lượng chất thải thông thường (tấn)

2046,080

34943,45

Tổng trọng lượng chất thải nguy hại (tấn)

734,640

8,005

Cường độ chất thải (tấn/triệu doanh thu)

0,2003

2,5175

Để kiểm soát một cách có hệ thống về vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering đã đạt được các chứng nhận về hệ thống quản lý có liên quan theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế của Chính phủ, nhằm tăng cường, thúc đẩy và tiếp tục cải thiện các công tác an toàn ngành nghề, bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng.

Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chứng nhận (nhấp vào siêu liên kết để xem)

ISO 450012018 Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh nghề nghiệp

CNS 450012018 Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh nghề nghiệp

ISO 140012015 Hệ thống quản lý môi trường

ISO 90012015 Hệ thống quản lý chất lượng

Cùng với các Nhà cung cấp thúc đẩy chế độ vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường

Xem cách chúng tôi cùng với các Nhà cung cấp thúc đẩy như thế nào

Các Nhà cung cấp được đánh giá chất lượng sẽ được hưởng ưu đãi

Để xác nhận tiến độ, chế độ vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường của Nhà cung cấp phù hợp với các quy định của Công ty HHCP Công trình BES, Công ty chúng tôi đã đặc biệt thiết lập “Những điểm chính trong công tác đánh giá cho điểm Nhà sản xuất”. Các Nhà cung cấp được đánh giá chất lượng, sẽ được hưởng ưu đãi giảm tiền đặt cọc và tiền bảo lãnh thực hiện Hợp đồng; các Nhà cung cấp bị đánh giá không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị liệt kê vào danh sách các Nhà cung cấp bị từ chối qua lại.

Hội nghị đánh giá cho điểm các Nhà sản xuất hàng năm do Tổng Giám đốc chủ trì, kết quả đánh giá cho điểm các Nhà sản xuất trong 2 năm gần đây như sau:

Quý năm

Nhà cung cấp chất lượn

Nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn

Nhà cung cấp không đạt tiêu chuẩn

Tổng cộng

111

98

299

2

399

112

72

302

6

380