Người thực thi nền kinh tế xanh

Những thảm họa do biến đổi khí hậu đang lan rộng khắp thế giới, lượng khí thải carbon cần được làm sạch trên toàn cầu là điều hết sức cấp bách, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering hưởng ứng tầm nhìn giảm thiểu carbon toàn cầu, tích cực thúc đẩy các hành động giảm thiểu carbon khác nhau và hỗ trợ các chủ doanh nghiệp hoàn thành thiết kế và xây dựng thi công các công trình kiến trúc xanh, tiếp tục tìm kiếm các công nghệ mới và thực hiện công tác tiết kiệm nguồn năng lượng và giảm thiểu carbon để nỗ lực trở thành người thực thi nền kinh tế xanh.

Quản lý nguồn năng lượng

Để giảm thiểu tác động môi trường của hiệu ứng nhà kính một cách hiệu quả, giảm mức tiêu hao nguồn năng lượng của Công ty, thông qua Ủy ban Phát triển Bền vững, đặt ra các mục tiêu và kế hoạch phát triển công tác tiết kiệm nguồn năng lượng và giảm thiểu carbon trong toàn Công ty, điều phối và tích hợp việc thúc đẩy chiến lược và phương án tiết kiệm nguồn năng lượng và giảm thiểu carbon của các phòng ban khác nhau, tổ chức định kỳ các Hội nghị Ủy ban đánh giá và theo dõi hiệu quả của công tác thực hiện.

Phương pháp quản lý nguồn năng lượng và hành động cụ thể

sử dụng năng lượng

Sử dụng nước

 

Người thực thi nền kinh tế xanh

Những thảm họa do biến đổi khí hậu đang lan rộng khắp thế giới, lượng khí thải carbon cần được làm sạch trên toàn cầu là điều hết sức cấp bách, Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering hưởng ứng tầm nhìn giảm thiểu carbon toàn cầu, tích cực thúc đẩy các hành động giảm thiểu carbon khác nhau và hỗ trợ các chủ doanh nghiệp hoàn thành thiết kế và xây dựng thi công các công trình kiến trúc xanh, tiếp tục tìm kiếm các công nghệ mới và thực hiện công tác tiết kiệm nguồn năng lượng và giảm thiểu carbon để nỗ lực trở thành người thực thi nền kinh tế xanh.

Quản lý nguồn năng lượng

Để giảm thiểu tác động môi trường của hiệu ứng nhà kính một cách hiệu quả, giảm mức tiêu hao nguồn năng lượng của Công ty, thông qua Ủy ban Phát triển Bền vững, đặt ra các mục tiêu và kế hoạch phát triển công tác tiết kiệm nguồn năng lượng và giảm thiểu carbon trong toàn Công ty, điều phối và tích hợp việc thúc đẩy chiến lược và phương án tiết kiệm nguồn năng lượng và giảm thiểu carbon của các phòng ban khác nhau, tổ chức định kỳ các Hội nghị Ủy ban đánh giá và theo dõi hiệu quả của công tác thực hiện.

Phương pháp quản lý nguồn năng lượng và hành động cụ thể

sử dụng năng lượng

Sử dụng nước