Doanh nghiệp cùng chung sức vì lợi ích xã hội

BES giữ vững quan niệm kinh doanh có tín nhiệm, nỗ lực nâng cao hiệu suất kinh doanh, tăng cường trách nhiệm công dân của doanh nghiệp, đóng góp lợi ích lâu dài cho xã hội. Cùng làm việc vì lợi ích xã hội một cách hài hòa là động lực tốt nhất cho vòng tuần hoàn tích cực để hướng xã hội tới những điều tốt đẹp.

Kinh doanh có tín nhiệm

Để thực hiện trách nhiệm kinh doanh của doanh nghiệp, và bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông BES, đồng thời quan tâm đến lợi ích của các bên liên quan khác, Công ty chúng tôi lấy “tín nhiệm” làm nguyên tắc kinh doanh tối cao, duy trì quản lý doanh nghiệp ổn định, thúc đẩy hoạt động quản lý doanh nghiệp, phấn đấu đạt được lợi ích lớn nhất cho toàn thể cổ đông.

Quy tắc ứng xử

Hội đồng quản trị đã phê duyệt thông qua “Quy tắc kinh doanh có tín nhiệm của Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering” và “Quy trình công tác kinh doanh có tín nhiệm và hướng dẫn ứng xử”.

Né tránh lợi ích

1. Các Giám đốc của BES giữ vững mức kỷ luật tự giác cao, trường hợp các đề án do Hội đồng quản trị đưa ra có liên quan đến lợi ích cá nhân hoặc pháp nhân mà họ đại diện, có khả năng gây tổn hại đến lợi ích Công ty, thì có quyền trình bày ý kiến và trả lời chất vấn, song không được tham gia thảo luận và biểu quyết, hơn nữa sẽ phải tránh mặt khi tiến hành thảo luận và biểu quyết, đồng thời không được đại diện cho các Giám đốc khác tiến hành quyền biểu quyết của họ. Các Giám đốc cũng có tính tự giác cao, không được hỗ trợ lẫn nhau một cách không phù hợp.

2. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh Công ty, nhân viên BES phát hiện có tình huống xung đột lợi ích cá nhân hoặc pháp nhân mà họ đại diện, hoặc tình huống có thể khiến cho bản thân, vợ (chồng), cha mẹ, con cái hoặc người có liên quan thu được lợi ích không chính đáng, thì phải thông báo các sự việc có liên quan cho đơn vị chuyên trách của BES.

3. Nhân viên BES không được sử dụng tài nguyên của Công ty vào các hoạt động thương mại bên ngoài Công ty, và không được gây ảnh hưởng đến biểu hiện công tác hoặc gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của BES do tham gia vào các hoạt động thương mại bên ngoài Công ty.

4. Khi các Giám đốc của BES nhậm chức, phải ký kết Thỏa thuận giữ bí mật nhân sự liên quan đến các thông tin nội bộ quan trọng.

Thành quả năm 2021

Doanh nghiệp cùng chung sức vì lợi ích xã hội

BES giữ vững quan niệm kinh doanh có tín nhiệm, nỗ lực nâng cao hiệu suất kinh doanh, tăng cường trách nhiệm công dân của doanh nghiệp, đóng góp lợi ích lâu dài cho xã hội. Cùng làm việc vì lợi ích xã hội một cách hài hòa là động lực tốt nhất cho vòng tuần hoàn tích cực để hướng xã hội tới những điều tốt đẹp.

Kinh doanh có tín nhiệm

Để thực hiện trách nhiệm kinh doanh của doanh nghiệp, và bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông BES, đồng thời quan tâm đến lợi ích của các bên liên quan khác, Công ty chúng tôi lấy “tín nhiệm” làm nguyên tắc kinh doanh tối cao, duy trì quản lý doanh nghiệp ổn định, thúc đẩy hoạt động quản lý doanh nghiệp, phấn đấu đạt được lợi ích lớn nhất cho toàn thể cổ đông.

Quy tắc ứng xử

Hội đồng quản trị đã phê duyệt thông qua “Quy tắc kinh doanh có tín nhiệm của Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering” và “Quy trình công tác kinh doanh có tín nhiệm và hướng dẫn ứng xử”.

Né tránh lợi ích

1. Các Giám đốc của BES giữ vững mức kỷ luật tự giác cao, trường hợp các đề án do Hội đồng quản trị đưa ra có liên quan đến lợi ích cá nhân hoặc pháp nhân mà họ đại diện, có khả năng gây tổn hại đến lợi ích Công ty, thì có quyền trình bày ý kiến và trả lời chất vấn, song không được tham gia thảo luận và biểu quyết, hơn nữa sẽ phải tránh mặt khi tiến hành thảo luận và biểu quyết, đồng thời không được đại diện cho các Giám đốc khác tiến hành quyền biểu quyết của họ. Các Giám đốc cũng có tính tự giác cao, không được hỗ trợ lẫn nhau một cách không phù hợp.

2. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh Công ty, nhân viên BES phát hiện có tình huống xung đột lợi ích cá nhân hoặc pháp nhân mà họ đại diện, hoặc tình huống có thể khiến cho bản thân, vợ (chồng), cha mẹ, con cái hoặc người có liên quan thu được lợi ích không chính đáng, thì phải thông báo các sự việc có liên quan cho đơn vị chuyên trách của BES.

3. Nhân viên BES không được sử dụng tài nguyên của Công ty vào các hoạt động thương mại bên ngoài Công ty, và không được gây ảnh hưởng đến biểu hiện công tác hoặc gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của BES do tham gia vào các hoạt động thương mại bên ngoài Công ty.

4. Khi các Giám đốc của BES nhậm chức, phải ký kết Thỏa thuận giữ bí mật nhân sự liên quan đến các thông tin nội bộ quan trọng.

Thành quả năm 2021