Giới thiệu về BES

Lĩnh vực hoạt động 

Hợp tác nước ngoài

Kiến trúc nghệ thuật 

 • Tao Zhu Yin Yuan

Dự án nổi bật 

 • BES Cloudverse AI Park

 • BES-Bi Yen Ge

 • BES-Ming Sen Yuan(Căn hộ mua trước)

Nguồn nhân lực 

 ESG 

Quan hệ đầu tư 

 • Thông tin tài chính

  Báo cáo Doanh thu Hàng tháng、Báo cáo tài chính

 • Cột dành cho cổ đông 

  Thông tin giá cổ phiếu、Hội đồng cổ đông、Báo cáo quý năm của Công ty、Họp hướng dẫn đối với pháp nhân、Thông báo thông tin quan trọng、Quan hệ của người liên hệ đầu tư

 • Quản trị Công Ty 

  Hội đồng quản trị、ban chức năng、Kiểm toán Nội bộ、Điều lệ Công ty

 • Tình hình hoạt động 

  Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát、Tình hình hoạt động của Ban Nhân sự Tiền lương、Tình hình hoạt động của Ban Phát triển Bền vững、Cơ cấu quản lý an toàn thông tin、Quản lý quyền sở hữu trí tuệ

Trung tâm tin tức

Liên hệ với chúng tôi 

Sơ đồ trang web 

Tuyên bố về trang web 

Tìm kiếm 

Giới thiệu về BES

Lĩnh vực hoạt động 

Hợp tác nước ngoài

Kiến trúc nghệ thuật 

 • Tao Zhu Yin Yuan

Dự án nổi bật 

 • BES Cloudverse AI Park

 • BES-Bi Yen Ge

 • BES-Ming Sen Yuan(Căn hộ mua trước)

Nguồn nhân lực 

 ESG 

Quan hệ đầu tư 

 • Thông tin tài chính

  Báo cáo Doanh thu Hàng tháng、Báo cáo tài chính

 • Cột dành cho cổ đông 

  Thông tin giá cổ phiếu、Hội đồng cổ đông、Báo cáo quý năm của Công ty、Họp hướng dẫn đối với pháp nhân、Thông báo thông tin quan trọng、Quan hệ của người liên hệ đầu tư

 • Quản trị Công Ty 

  Hội đồng quản trị、ban chức năng、Kiểm toán Nội bộ、Điều lệ Công ty

 • Tình hình hoạt động 

  Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát、Tình hình hoạt động của Ban Nhân sự Tiền lương、Tình hình hoạt động của Ban Phát triển Bền vững、Cơ cấu quản lý an toàn thông tin、Quản lý quyền sở hữu trí tuệ

Trung tâm tin tức

Liên hệ với chúng tôi 

Sơ đồ trang web 

Tuyên bố về trang web 

Tìm kiếm