Bảng khảo sát các vấn đề được các bên có liên quan quan tâm

Kính gửi các bên có liên quan:
Để Báo cáo bền vững của “Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering” có thể trao đổi hiệu quả với các bên có liên quan, tại đây chúng tôi xin chân thành kính mời quý vị cung cấp ý kiến và cách nghĩ thực tế của mình, để giúp cho chúng tôi có thể hiểu rõ về các vấn đề mà quý vị quan tâm, để làm căn cứ tham khảo quan trọng trong việc thông báo Báo cáo bền vững và định hướng nỗ lực trong công tác quản lý phát triển bền vững.

Bảng khảo sát các vấn đề được các bên có liên quan quan tâm

Kính gửi các bên có liên quan:
Để Báo cáo bền vững của “Công ty Cổ phần TNHH BES Engineering” có thể trao đổi hiệu quả với các bên có liên quan, tại đây chúng tôi xin chân thành kính mời quý vị cung cấp ý kiến và cách nghĩ thực tế của mình, để giúp cho chúng tôi có thể hiểu rõ về các vấn đề mà quý vị quan tâm, để làm căn cứ tham khảo quan trọng trong việc thông báo Báo cáo bền vững và định hướng nỗ lực trong công tác quản lý phát triển bền vững.

 • Không quan tâm
 • Chút ít quan tâm
 • Bình thường
 • Quan tâm
 • Rất quan tâm

Environmental Aspect

 • 1. Quản lý năng lượng và hiệu quả tiết kiệm năng lượng

  ISO 50001 và thành tựu trong việc quản lý năng lượng, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2.

 • 2. Xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

  Chủ đề về sự cùng tồn tại giữa các công trình xây dựng và hệ sinh thái, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

 • 3. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sáng tạo

  Nghiên cứu và phát triển các phương pháp xây dựng mới và công nghệ xây dựng mới, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông minh và quản lý.

 • 4. Mua sắm xanh

  Nâng cao việc sử dụng sản phẩm hoặc vật liệu xanh có thể tái chế, ít gây ô nhiễm và tiết kiệm tài nguyên.

 • 5. Ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường

  Sử dụng các công nghệ hoặc thiết bị mới để giảm lượng khí thải gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động kinh doanh, giảm lượng chất thải, tái sử dụng được các vật liệu và bao gồm các biện pháp điều chỉnh môi trường.

 • 6. Quản lý chất thải

  Loại và lượng chất thải, chiến lược quản lý, các biện pháp giảm thiểu và tái chế, hiệu quả và mục tiêu; các biện pháp kinh tế tuần hoàn, tác động của chất thải trên chuỗi giá trị, quy trình giám sát.

Social Aspect

 • 1. Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh

  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, phòng ngừa tai nạn, thúc đẩy sức khỏe, thống kê về tai nạn và bệnh nghề nghiệp, hiệu quả và mục tiêu, môi trường làm việc thân thiện và đa dạng.

 • 2. Tuyển dụng và giữ chân nhân tài

  Quy trình tuyển dụng nhân tài, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, hệ thống thăng tiến và phần thưởng.

 • 3. Phúc lợi và lương bổng cho nhân viên

  Các chế độ phúc lợi và hệ thống lương bổng, chế độ nghỉ hưu.

 • 4. Quyền lợi lao động và nhân quyền

  Bảo vệ quyền lao động, cam kết nhân quyền, cấm sử dụng lao động trẻ em, tránh lao động bắt buộc hoặc cưỡng ép, giảm thiểu phân biệt đối xử và các vấn đề tương tự.

 • 5. Quản lý thương hiệu

  Xây dựng hình ảnh thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu.

 • 6. Phát triển sự nghiệp và đào tạo

  Lập kế hoạch phát triển sự nghiệp cho nhân viên, nội dung đào tạo và chỉ tiêu hiệu suất đào tạo, đánh giá hiệu quả.

 • 7. Dịch tiếng Việt

  Khảo sát hài lòng khách hàng và các biện pháp nâng cao hài lòng khách hàng.

 • 8. Tham gia xã hội

  Tác động của hoạt động kinh doanh đến cộng đồng địa phương, chiến lược tham gia cộng đồng và công tác từ thiện, các nguồn lực đầu tư.

Governance Aspect

 • 1. Quản trị công ty

  Về sự hình thành và hoạt động của Hội đồng quản trị và các ủy ban quan trọng, quy trình kiểm toán nội và ngoại bộ, tình hình sở hữu cổ phiếu của các thành viên trong Hội đồng quản trị và Hội đồng giám sát.

 • 2. Integrity Management

  Trung tâm AI có thể giúp bạn dịch những phần cụ thể của văn bản hoặc câu hỏi tiếp theo nếu bạn muốn.

 • 3. Business Performance

  Financial information related to revenue, expenses, profits, and market performance.

 • 4. Bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân và dữ liệu

  Cơ chế kiểm soát rủi ro bảo mật/thông tin mạng và quy trình xử lý ứng phó với sự cố

 • 5. Chiến lược tiếp cận thị trường Đông Nam Á

  Xây dựng chiến lược đường kênh thương hiệu thị trường nước ngoài.

 • 6. Quản lý bền vững đối với các nhà cung cấp

  Đánh giá, lựa chọn và hướng dẫn vấn đề liên quan đến bền vững cho nhà cung cấp, nhằm giảm thiểu tác động kinh tế, xã hội và môi trường của nhà cung cấp và giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn.

Hãy cho tôi biết danh tính của bạn?