Tham gia Ban Kiểm soát năm 2022

1. Ban Kiểm soát của Công ty chúng tôi có 3 thành viên.

2. Thành viên của khóa hiện tại: Tổng cộng có 6 lần mở họp trong năm 2022, tư cách thành viên và tham gia như sau:

Chức vụ
Họ tên
Trực tiếp tham dự (lần)
Ủy quyền tham dự (lần)
Tỷ lệ trực tiếp tham dự (%)
Người tổ chức
Ge, Shu-Ren
6
0
100
 hội viên
Liu, He-Yi
6
0
100
 hội viên
Chang, Fang
6
0
100

 Tham gia Ban Kiểm soát năm 2023

1. Ban Kiểm soát của Công ty chúng tôi có 3 thành viên.

2. Thành viên của khóa hiện tại: Tổng cộng có 9 lần mở họp trong năm 2023, tư cách thành viên và tham gia như sau:

Chức vụ
Họ tên
Trực tiếp tham dự (lần)
Ủy quyền tham dự (lần)
Tỷ lệ trực tiếp tham dự (%)
Người tổ chức
Ge, Shu-Ren
9
0
100
 hội viên
Liu, He-Yi
2
0
100
 hội viên
Chang, Fang
8
1
85.71
hội viên Liu, Teng-Cheng 7 0 100

Tham gia Ban Kiểm soát năm 2022

1. Ban Kiểm soát của Công ty chúng tôi có 3 thành viên.

2. Thành viên của khóa hiện tại: Tổng cộng có 6 lần mở họp trong năm 2022, tư cách thành viên và tham gia như sau:

Chức vụ
Họ tên
Trực tiếp tham dự (lần)
Ủy quyền tham dự (lần)
Tỷ lệ trực tiếp tham dự (%)
Người tổ chức
Ge, Shu-Ren
6
0
100
 hội viên
Liu, He-Yi
6
0
100
 hội viên
Chang, Fang
6
0
100

 Tham gia Ban Kiểm soát năm 2023

1. Ban Kiểm soát của Công ty chúng tôi có 3 thành viên.

2. Thành viên của khóa hiện tại: Tổng cộng có 9 lần mở họp trong năm 2023, tư cách thành viên và tham gia như sau:

Chức vụ
Họ tên
Trực tiếp tham dự (lần)
Ủy quyền tham dự (lần)
Tỷ lệ trực tiếp tham dự (%)
Người tổ chức
Ge, Shu-Ren
9
0
100
 hội viên
Liu, He-Yi
2
0
100
 hội viên
Chang, Fang
8
1
85.71
hội viên Liu, Teng-Cheng 7 0 100