Tham gia Ban Kiểm soát năm 2022

1. Ban Kiểm soát của Công ty chúng tôi có 3 thành viên.

2. Thành viên của khóa hiện tại: Tổng cộng có 6 lần mở họp trong năm 2022, tư cách thành viên và tham gia như sau:

Chức vụ

Họ tên

Số (lần) có mặt thực tế

Số (lần) ủy quyền có mặt

Số (lần) có mặt thực tế

Người tổ chức

Ge, Shu-Ren 6 0 100
 hội viên

Liu, He-Yi

6 0 100
 hội viên

Chang, Fang

6 0 100

 Tham gia Ban Kiểm soát năm 2023

1. Ban Kiểm soát của Công ty chúng tôi có 3 thành viên.

2. Thành viên của khóa hiện tại: Tổng cộng có 4 lần mở họp trong năm 2023, tư cách thành viên và tham gia như sau:

Chức vụ

Họ tên

Số (lần) có mặt thực tế

Số (lần) ủy quyền có mặt

Số (lần) có mặt thực tế

Người tổ chức

Ge, Shu-Ren 4 0 100
 hội viên

Liu, He-Yi

4 0 100
 hội viên

Chang, Fang

4 0 100

Tham gia Ban Kiểm soát năm 2022

1. Ban Kiểm soát của Công ty chúng tôi có 3 thành viên.

2. Thành viên của khóa hiện tại: Tổng cộng có 6 lần mở họp trong năm 2022, tư cách thành viên và tham gia như sau:

Chức vụ

Họ tên

Số (lần) có mặt thực tế

Số (lần) ủy quyền có mặt

Số (lần) có mặt thực tế

Người tổ chức

Ge, Shu-Ren 6 0 100
 hội viên

Liu, He-Yi

6 0 100
 hội viên

Chang, Fang

6 0 100

 Tham gia Ban Kiểm soát năm 2023

1. Ban Kiểm soát của Công ty chúng tôi có 3 thành viên.

2. Thành viên của khóa hiện tại: Tổng cộng có 4 lần mở họp trong năm 2023, tư cách thành viên và tham gia như sau:

Chức vụ

Họ tên

Số (lần) có mặt thực tế

Số (lần) ủy quyền có mặt

Số (lần) có mặt thực tế

Người tổ chức

Ge, Shu-Ren 4 0 100
 hội viên

Liu, He-Yi

4 0 100
 hội viên

Chang, Fang

4 0 100