Lịch sử khai thác khu công nghiệp

Đầu những năm 1960:“Nhóm nghiên cứu đầu tư phát triển công nghiệp” do Ủy ban Vận dụng Viện trợ Kinh tế Hoa Kỳ-Viện Hành chính (gọi tắt là Ủy ban Viện trợ Hoa Kỳ) thành lập, chịu trách nhiệm nghiên cứu và soạn thảo các bản kế hoạch khai thác.
Tháng 06 năm 1963:Khu công nghiệp kiểu mẫu tại Ludu Keelung đầu tiên được hoàn thành.
Năm 1959-năm 1969:Ủy ban Viện trợ Hoa Kỳ cùng Ủy ban Hợp tác Phát triển Kinh tế Quốc tế (gọi tắt là Ủy ban Hợp tác Quốc tế) chịu trách nhiệm lập kế hoạch và xúc tiến;Phòng Xây dựng tỉnh Đài Loan và Công ty Khai thác Đất đai Đài Loan chịu trách nhiệm thực hiện công tác khai thác các khu công nghiệp.
Năm 1970:Bộ Kinh tế thành lập Cục Công nghiệp, lập ra Đơn vị chuyên trách cấp dưới thực hiện quy hoạch và quản lý khai thác các khu công nghiệp, đồng thời thiết lập “Quỹ Khai thác Khu công nghiệp”, tích cực khai thác các khu công nghiệp.
Năm 1963-1975:Các Nhà sản xuất nộp Đơn đăng ký thay đổi diện tích sử dụng đất nông nghiệp ngoài khu công nghiệp đạt đến 7.992,2 ha, cho thấy điều kiện về vị trí của đất dùng cho công nghiệp do Chính phủ biên chế khó có thể đáp ứng được nhu cầu của các Nhà sản xuất công nghiệp. Các Nhà sản xuất phải tìm thêm đất nông nghiệp khác để chuyển đổi mục đích sử dụng, có lợi với nhu cầu sản xuất của công xưởng.
Từ 3 khu công nghiệp vào những năm 1960, diện tích 247 ha;những năm 1970 khai thác tổng cộng 41 khu công nghiệp, diện tích 8.520 ha; những năm 1980 khai thác 29 khu công nghiệp, diện tích 3.800 ha, cho đến cuối năm 1993 hoàn thành khai thác 78 khu công nghiệp, tổng diện tích 13.108 ha.

Thương hiệu dẫn đầu về khai thác

Tính đến năm 2021, BES đã phát triển 37 khu công nghiệp (với diện tích 8656 ha) cho 6.000 nhà sản xuất khác nhau kể từ khi được chính phủ ủy thác hoạt động phát triển và cho thuê/bán hàng từ năm 1970. BES là công ty tiên phong trong lĩnh vực phát triển các khu công nghiệp ở Đài Loan.
Trong thời kỳ toàn cầu hóa, Để đáp ứng yêu cầu về đất đai của các nhà sản xuất và ngành công nghiệp trong và ngoài nước, BES đang sử dụng trang web BESLAND để cung cấp thông tin toàn diện về đất đai và thông tin liên quan đến cơ sở nhà máy. Ngoài ra, nền tảng này cũng được thiết kế để cung cấp các dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến khu công nghiệp. Người dùng có thể truy cập thông tin bất cứ lúc nào.

Liên kết dịch vụ tư vấn: BESLAND website  www.besland.com.tw

Lịch sử khai thác khu công nghiệp

Đầu những năm 1960:“Nhóm nghiên cứu đầu tư phát triển công nghiệp” do Ủy ban Vận dụng Viện trợ Kinh tế Hoa Kỳ-Viện Hành chính (gọi tắt là Ủy ban Viện trợ Hoa Kỳ) thành lập, chịu trách nhiệm nghiên cứu và soạn thảo các bản kế hoạch khai thác.
Tháng 06 năm 1963:Khu công nghiệp kiểu mẫu tại Ludu Keelung đầu tiên được hoàn thành.
Năm 1959-năm 1969:Ủy ban Viện trợ Hoa Kỳ cùng Ủy ban Hợp tác Phát triển Kinh tế Quốc tế (gọi tắt là Ủy ban Hợp tác Quốc tế) chịu trách nhiệm lập kế hoạch và xúc tiến;Phòng Xây dựng tỉnh Đài Loan và Công ty Khai thác Đất đai Đài Loan chịu trách nhiệm thực hiện công tác khai thác các khu công nghiệp.
Năm 1970:Bộ Kinh tế thành lập Cục Công nghiệp, lập ra Đơn vị chuyên trách cấp dưới thực hiện quy hoạch và quản lý khai thác các khu công nghiệp, đồng thời thiết lập “Quỹ Khai thác Khu công nghiệp”, tích cực khai thác các khu công nghiệp.
Năm 1963-1975:Các Nhà sản xuất nộp Đơn đăng ký thay đổi diện tích sử dụng đất nông nghiệp ngoài khu công nghiệp đạt đến 7.992,2 ha, cho thấy điều kiện về vị trí của đất dùng cho công nghiệp do Chính phủ biên chế khó có thể đáp ứng được nhu cầu của các Nhà sản xuất công nghiệp. Các Nhà sản xuất phải tìm thêm đất nông nghiệp khác để chuyển đổi mục đích sử dụng, có lợi với nhu cầu sản xuất của công xưởng.
Từ 3 khu công nghiệp vào những năm 1960, diện tích 247 ha;những năm 1970 khai thác tổng cộng 41 khu công nghiệp, diện tích 8.520 ha; những năm 1980 khai thác 29 khu công nghiệp, diện tích 3.800 ha, cho đến cuối năm 1993 hoàn thành khai thác 78 khu công nghiệp, tổng diện tích 13.108 ha.

Thương hiệu dẫn đầu về khai thác

Tính đến năm 2021, BES đã phát triển 37 khu công nghiệp (với diện tích 8656 ha) cho 6.000 nhà sản xuất khác nhau kể từ khi được chính phủ ủy thác hoạt động phát triển và cho thuê/bán hàng từ năm 1970. BES là công ty tiên phong trong lĩnh vực phát triển các khu công nghiệp ở Đài Loan.
Trong thời kỳ toàn cầu hóa, Để đáp ứng yêu cầu về đất đai của các nhà sản xuất và ngành công nghiệp trong và ngoài nước, BES đang sử dụng trang web BESLAND để cung cấp thông tin toàn diện về đất đai và thông tin liên quan đến cơ sở nhà máy. Ngoài ra, nền tảng này cũng được thiết kế để cung cấp các dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến khu công nghiệp. Người dùng có thể truy cập thông tin bất cứ lúc nào.

Liên kết dịch vụ tư vấn: BESLAND website  www.besland.com.tw