Chủ thuê cùng phát triển với nhân viên

BES nỗ lực hỗ trợ nhân viên phát huy chuyên môn và năng lực tự hoàn thiện bản thân, ghi nhận việc cá nhân tham gia vào các công việc có ý nghĩa, khiến nhân viên nhận được sự tôn trọng và khẳng định, mang lại sức mạnh cho đội ngũ, giúp cho Công ty và nhân viên cùng nhau trưởng thành.

An toàn, sức khỏe, môi trường

Tăng cường các khóa tập huấn, nâng cao ý thức tuân thủ và nhận thức của nhân viên về chế độ an toàn, sức khỏe và môi trường, là cách duy nhất để xây dựng một môi trường làm việc chất lượng.

Chính sách quản lý

1. Tạo môi trường an toàn, lành mạnh, chất lượng.
2. Tăng cường quản lý tự chủ về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.
3. Bảo vệ an toàn tính mạng tại nơi làm việc.
4. Toàn thể nhân viên đều tuân thủ quy tắc và tiếp tục cải thiện mình.
5. Toàn thể nhân viên đều tham gia xây dựng văn hóa an toàn thi công.

Quy trình khai báo tai nạn khẩn cấp

Chủ thuê cùng phát triển với nhân viên

BES nỗ lực hỗ trợ nhân viên phát huy chuyên môn và năng lực tự hoàn thiện bản thân, ghi nhận việc cá nhân tham gia vào các công việc có ý nghĩa, khiến nhân viên nhận được sự tôn trọng và khẳng định, mang lại sức mạnh cho đội ngũ, giúp cho Công ty và nhân viên cùng nhau trưởng thành.

An toàn, sức khỏe, môi trường

Tăng cường các khóa tập huấn, nâng cao ý thức tuân thủ và nhận thức của nhân viên về chế độ an toàn, sức khỏe và môi trường, là cách duy nhất để xây dựng một môi trường làm việc chất lượng.

Chính sách quản lý

1. Tạo môi trường an toàn, lành mạnh, chất lượng.
2. Tăng cường quản lý tự chủ về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.
3. Bảo vệ an toàn tính mạng tại nơi làm việc.
4. Toàn thể nhân viên đều tuân thủ quy tắc và tiếp tục cải thiện mình.
5. Toàn thể nhân viên đều tham gia xây dựng văn hóa an toàn thi công.

Quy trình khai báo tai nạn khẩn cấp